Zwiększenie dostępności do leczenia modyfikującego, wprowadzenie niezbędnych zmian w programach lekowych oraz wprowadzenie modelu opieki koordynowanej to zdaniem ekspertów jedne z głównych wyzwań, które stoją obecnie przed systemem opieki nad chorym na SM w Polsce. Te właśnie zagadnienia są przedmiotem raportu pt. „Stwardnienie rozsiane w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych”, opracowanego przez Fundację Watch Health Care oraz Warsaw Enterprise Institute i opublikowanego z okazji Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego (30 maja).

„W terapii chorych na stwardnienie rozsiane powinno dążyć się do optymalizacji opieki, która musi nadążać za postępem wiedzy poszerzających się możliwości diagnostycznych i terapeutycznych oraz rosnącej świadomości dotyczącej interdyscyplinarnego podejścia do chorego” - podkreśla prof. Danuta Ryglewicz, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii. Zdaniem ekspertów medycznych głównym problemem w obszarze leczenia SM w Polsce jest niewystarczający dostęp do leczenia modyfikującego przebieg choroby. W Polsce leczonych jest bowiem zaledwie ok. 26% zdiagnozowanych chorych (ok. 12 tys. pacjentów). Jednocześnie w przypadku całej Unii Europejskiej wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie wyższy (ok. 50%).

W raporcie eksperci podkreślają, że choroba rodzi wyzwania, które dotykają również takich sfer jak polityka społeczna, system ubezpieczeń społecznych, gospodarka czy też ekonomia. Z tego powodu opieka nad pacjentem chorym na SM powinna przyjąć możliwie interdyscyplinarny, skoordynowany wymiar, który zaangażuje szerokie spektrum interesariuszy i decydentów. Bowiem tylko takie podejście gwarantuje stworzenie systemu, który w sposób skuteczny będzie mógł odpowiadać na dzisiejsze i przyszłe wyzwania, a także w maksymalnym stopniu pomoże osobom chorym.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Fundacji WHC


Źródło: Fundacja Watch Health Care