Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu na 2018 rok. NFZ zwiększa koszty świadczeń opieki zdrowotnej o kwotę 1,3 mld zł.

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 1 300 000 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018.

Pieniądze zostaną przeznaczona na:

  • zapewnienie zwiększonego dostępu w IV kw. 2018 r. do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
  • uzupełnienie finansowania skutków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
  • uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.


Więcej: nfz.gov.pl