Adam Niedzielski, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami pacjentów do współpracy - poinformowano na stronie NFZ.

„Wspólnie z Państwem chcemy przygotować plan współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami pacjentów wg formuły określonej w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie w ramach forum współpracy odbędzie się w połowie września” - przekazał Fundusz w wydanym komunikacie.

Zgłoszenia wraz z informacją o wskazanym do współpracy przedstawicielu organizacji i jego danymi kontaktowymi można przesyłać na adres Sekretariat.DOP@nfz.gov.pl do końca sierpnia.


Źródło: NFZ