Resort zdrowia przekazał do konsultacji Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Przedmiotem projektowanej regulacji jest zmiana załącznika do rozporządzenia polegająca na wykreśleniu w części IV „Edukacja przedporodowa” w ust. 4 pkt 8. W świetle powyższego przepisu jednym z elementów ramowego programu edukacji przedporodowej dotyczącego porodu jest informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego - w celu pozyskania komórek macierzystych.

Wprowadzana zmiana wynika z faktu, że obecnie deponowanie tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego - w celu pozyskania komórek macierzystych nie jest świadczeniem finansowanym ze środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Resort zaznacza, że w części IV „Edukacja przedporodowa” w ust. 4 wymienione są wyłącznie podstawowe elementy ramowego programu edukacji przedporodowej dotyczącego porodu, nie jest to katalog zamknięty. Projektowana zmiana nie wykluczy zatem możliwości informowania pacjentek również o tym aspekcie, nie będzie to jednak element podstawowy, a zatem najistotniejszy w tej części ramowego programu edukacji przedporodowej.

Zdaniem MZ, obecne brzmienie przepisu może mylnie sugerować, że deponowanie tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego - w celu pozyskania komórek macierzystych jest jednym z ważniejszych elementów, mimo że nie stanowi ono świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

Resort zdoriwa tłumaczy, że intencją projektowanej zmiany jest priorytetowe uwzględnienie w ramowym programie edukacji przedporodowej wyłącznie tych elementów, które w obszarze zdrowia są finansowane ze środków publicznych.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej