Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt został opracowany ze względu na konieczność aktualizacji wartości ryczałtów za diagnostykę w onkologicznych programach lekowych.

Uwag do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 6 lipca 2018 r. na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej.


Więcej: nfz.gov.pl