Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania występowaniu problemu otyłości i nadwagi u dzieci i odniesienie się resortu zdrowia do sugestii Prezesa AOTMiT przedstawionej w Rekomendacji nr 53/2018 o organizacji profilaktyki pierwotnej i wtórnej otyłości.

W wystąpieniu z 6 listopada 2017 r. Rzecznik przedstawił postulat przedstawicieli: środowiska medycznego, organizacji pozarządowych, ekspertów i dietetyków dotyczący uwzględnienia porady żywieniowo-dietetycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych.

W odpowiedzi poinformowano, że w już czerwcu 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o zakwalifikowanie porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do piątego roku życia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia", jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

28 maja br. Rada Przejrzystości wydała stanowisko w tej sprawie, wskazując, że uznaje za niezasadne zakwalifikowanie ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

5 czerwca br. Prezes AOTMiT wydał rekomendację w przedmiotowej sprawie, podnosząc, że nie rekomenduje zakwalifikowania ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z sugestią Prezesa AOTMiT profilaktyka pierwotna i wtórna otyłości powinna być realizowana w ramach dotychczasowych zadań podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zaś osoby z nieprawidłową masą ciała mogą być następnie kierowane przez lekarza POZ do poradni dietetycznych działających ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Źródło: Biuro RPD