W II kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 106 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 27 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (31 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (48 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

- wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego; wystawiania recept w trakcie hospitalizacji świadczeniobiorcy w szpitalu; wystawiania recept o zakresie numerycznym przypisanym innemu podmiotowi;

- prowadzenia dokumentacji medycznej:

nieczytelne i niechronologiczne prowadzenie dokumentacji; brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept; brak rozpoznania choroby lub problemu medycznego; brak medycznego uzasadnienia preskrypcji leków oraz ilości opakowań przepisanych na receptach; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak podpisu i pieczątki lekarza we wpisach bądź przy naniesionych poprawkach; brak/ błędna numeracja stron; brak daty porady) oraz brak adnotacji o liczbie opakowań zleconego leku, informacji o sposobie dawkowania i wielkości opakowań zaordynowanych leków; rozbieżności danych w dokumentacji medycznej z danymi na receptach; błędne dane pacjenta na recepcie;

- braku dokumentacji medycznej.

Źródło: NFZ