Wojskowy Instytut Medyczny otrzymał środki na realizację projektu zgłoszonego w konkursie organizowanym przez Agencję Badań Medycznych dotyczącym realizacji niekomercyjnego badania klinicznego w obszarze psychiatrii i neurologii.

Projekt zajął trzecie miejsce na liście rankingowej na 10 projektów dofinansowanych i 27 projektów ocenianych merytorycznie. Jego opracowania podjął się zespół w składzie: płk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas, dr hab. n. med. Anna Klimkiewicz, dr n. med. Jakub Klimkiewicz.

Do badania zostaną zakwalifikowane osoby ze świeżo zdiagnozowanym deficytem kognitywnym i świeżym pogorszeniem funkcjonowania powiązanym czasowo z przebyciem COVID-19. Pacjenci zostaną podzieleni na grupę badaną (przyjmującą testowany lek) i kontrolną (przyjmującą placebo). Testowanym lekiem będzie tianeptyna. Udział w badaniu obejmie też konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i laryngologiczne oraz psychoterapię i rehabilitację. Na koniec zostaną porównane wyniki skuteczności i bezpieczeństwa leku w stosunku do placebo pod kątem leczenia mgły covigowej, m.in. zaburzeń funkcji poznawczych i objawów depresyjnych.

Etap przygotowawczy rozpoczął się listopadzie 2021 r. Badanie jest realizowane przy udziale Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIM odpowiadające m.in. za wspieranie procesu planowania i przygotowywania badania, monitoring oraz obsługę prawną.

Tytuł projektu: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tianeptyny w leczeniu objawów mgły covidowej u pacjentów po przebytym COVID-19 z badaniem patofizjologii zjawiska za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej, parametrów biochemicznych, immunologicznych oraz elektrofizjologicznych (COVMENT). Nr umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/02/00019 – 00.

Pula przyznanych środków wynosi ponad 7 mln zł.


Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny