Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowe zarządzenie w sprawie zmian w programie POZ Plus.

Jak napisano w uzasadnieniu zarządzenia, zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia dotyczącej projektu pn.„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS” w części dotyczącej utworzenia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Zamiany obejmują także dostosowanie przepisów zarządzenia do znowelizowanej treści ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej kontroli przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzono także zmiany w katalogu świadczeń w programie zarządzania chorobą wprowadzając trzy nowe świadczenia, a także zwiększono wycenę punktową świadczeń w katalogu w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zaktualizowano także tabelę dotyczącą zwiększenia zatrudnienia przez realizatorów projektu pilotażowego na zwiększenie zatrudnienia koordynatorów o 0,25 etatu w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków.

Zobacz Zarządzenia Prezesa NFZ.