W 2014 roku, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń łącznie 2783 kontrole, w tym 1070 kontroli planowych, co stanowi 38,4 % łącznej liczby kontroli oraz 1713 kontroli pozaplanowych, co stanowi 61,6 % łącznej liczby kontroli.

Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli świadczeniodawców nie ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń:

 • nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP
 • rozliczanie w tzw. „ruchu międzyoddziałowym”,
 • wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń́, które mogły być wykonane
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń́/porad,
 • brak skierowania do objęcia opieką,
 • brak medycznego uzasadnienia do rozliczenia wykazanej procedury,
 • brak określonych w typie porady badań diagnostycznych,
 • braki w wymaganym sprzęcie,
 • brak wymaganych kwalifikacji personelu,
 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • brak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu (harmonogram-zasoby).


Więcej: nfz.gov.pl