W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1831), Ministerstwo Zdrowia zaprasza uprawnione podmioty i organizacje do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej.

Do zadań Rady będzie należało:

 1. doradztwo w zakresie opieki geriatrycznej, w szczególności w zakresie określania przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierunków rozwoju opieki geriatrycznej;
 2. przedstawianie propozycji zmian w zakresie opieki geriatrycznej;
 3. opiniowanie przekazywanych projektów wojewódzkich planów oraz ich aktualizacji;
 4. opiniowanie przekazywanych przez wojewodów raportów dotyczących oceny organizacji i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
 5. opiniowanie finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w centrach i w oddziałach geriatrycznych.

Do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej resort zdrowia zaprasza podmioty i instytucje wymienione w art. 43 pkt 10 i 11 ustawy, tj.:

 • przedstawicieli stowarzyszeń będących, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie geriatrii lub medycyny rodzinnej;
 • przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy dotyczące opieki nad osobami starszymi.

Wybrana osoba zostanie poinformowana o tym fakcie pisemnie. Powołania członków Rady dokona Minister Zdrowia, a na stronie Ministerstwa zostanie zamieszczony stosowny komunikat w powyższej sprawie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej (zgodne z wzorem) można przesyłać:

 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego , ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – z dopiskiem Zgłoszenie do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej, albo
 • w postaci elektronicznej:
  - na adres: j.mnich@mz.gov.pl.

Zgłoszenie przesyłane w wersji elektronicznej musi być podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego. W tytule wiadomości należy wskazać: Zgłoszenie przedstawiciela do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej.

 • Za pośrednictwem platformy ePUAP, elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

Dokumenty należy przekazać w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. – liczy się data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowych informacji udziela Pani Julia Mnich, Departament Zdrowia Publicznego,
tel. +48 532 455 027, j.mnich@mz.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (zawierający wszystkie wymagane dane, oświadczenia i podpisy).
 2. W przypadku podpisu dokonanego przez osobę nie wykazaną jako reprezentanta podmiotu zgłaszającego w publicznych rejestrach, do zgłoszenia należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania danej organizacji.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia