Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Poniżej publikujemy pełen tekst uzasadnienia zarządzenia.

"Mając na celu poprawę satysfakcji odbiorców, jak również zwiększenie efektywności pracy w oddziałach wojewódzkich NFZ, zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r., w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, w zakresie terminu, na jaki będą wydawane Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w odniesieniu do trzech kategorii osób.

Weryfikując potrzeby wnioskodawców oraz biorąc pod uwagę przewidywany okres uprawnień, wydłużony zostaje okres ważności EKUZ z 5 lat na 20 lat dla osób pobierających świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wydłużony zostaje również okres ważności EKUZ z 5 lat do ukończenia 18. roku życia dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub dla dzieci zgłoszonych z tytułu otrzymywania renty. W przypadku utraty tytułu do ubezpieczenia związanego z posiadaniem statusu członka rodziny czy renty, osoby te posiadają prawo do świadczeń jako nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 r.ż. i posiadają obywatelstwo polskie.

Uprawnienie Narodowego Funduszu Zdrowia do ustalania okresów na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wynika z postanowień Decyzji nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego do ustalania okresów, na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego."

Źródło: NFZ