Narodowy Fundusz Zdrowia, po doniesieniach medialnych, przeprowadził kontrolę w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Łodzi. Doprowadziło to do skrócenia kolejki na endoprotezoplastykę z 14 do 4 lat.

Kontrole w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym miały miejsce po reportażu „Faktów” TVN, w którym informowano o dramatycznie długim czasie oczekiwania na operację kolana.

Kontrole NFZ wykazały szereg kolejkowych nieprawidłowości. Blisko 47 pacjentów zoperowano poza kolejką, mimo iż nie byli zakwalifikowani do zabiegu w trybie nagłym. Natomiast aż 353 pacjentów, którzy przeszli już operację, nadal figurowało w kolejce.

Po kontroli kolejkę na endoprotezoplastykę udało się skrócić o 10 lat. W związku z bałaganem kolejkowym, Fundusz nałożył na Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi karę 62 tys. złotych.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomniał na swoich stronach internetowych, że na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdy Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia list oczekujących w sposób zapewniający zasadę sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń, przy czym lista ta stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez Świadczeniodawcę.

W przypadku zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia, świadczeniodawca jest zobowiązany do informowania o zmianach Pacjentów. W związku z faktem, iż wyznaczane odległe terminy udzielenia świadczenia mogą ulegać wielokrotnym zmianom (np. w wyniku rezygnacji Pacjentów z wcześniejszymi terminami), Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca informowanie o zmianach planowanego terminu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W przypadku gdy do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało mniej niż 30 dni, wówczas Pacjent powinien być informowany o każdej jego zmianie.

W związku z napływającymi od Świadczeniodawców sygnałami dotyczącymi nieprzestrzegania przez pacjentów wyznaczonych terminów udzielania świadczeń, ŁOW NFZ przypomniał również iż zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić świadczeniodawcę, jeżeli nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub zabieg, a także gdy zrezygnował z danego świadczenia opieki zdrowotnej.

W świetle art. 20 ust 5 ustawy, który nakazuje prowadzenie list oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, niedopuszczalne jest ciągłe przesuwanie terminu wizyty lub zabiegu, jeżeli nie jest to uzasadnione istotnymi przyczynami losowymi, osobistymi lub zdrowotnymi. W przypadku nagminnego przekładania terminu realizacji świadczenia przez pacjenta, świadczeniodawca ma prawo wykreślić świadczeniobiorcę z listy oczekujących.


Więcej: tvn24.pl / nfz-lodz.pl