W 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął działania na rzecz wdrożenia standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do osiągnięcia pełnoletności. W efekcie tych działań we wrześniu 2015 r. do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

Standardy te zostały opracowane w Instytucie Matki i Dziecka i uzyskały akceptację Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Prace nad projektem zostały przerwane wraz z zakończeniem VII kadencji Sejmu. Celem projektu była poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, poprzez określenie podmiotów realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, warunki jej realizacji, a także zakres tej opieki i częstotliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych

- Ustalenie i wprowadzenie jednolitej organizacji i zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, stanowić powinno trzeci element uszczelniający system monitorowania losów dziecka w ochronie zdrowia – obok Książeczki Zdrowia Dziecka i założeń określonych w ówczesnych standardach postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem – podkreśla Marek Michalak.

W lipcu 2017 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które dają Ministrowi Zdrowia możliwość ogłaszania w drodze obwieszczenia zaleceń postępowania dotyczącego diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przekazanie informacji, czy do Ministerstwa wpłynęły zalecenia dotyczące profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem oraz czy prowadzone są prace nad przygotowaniem obwieszczeń w zakresie dotyczącym diagnostyki i leczenia dzieci. W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że dotychczas nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, zrzeszających specjalistów w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu dzieci.

W jednej z odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, że w przypadku procedur medycznych w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, właściwymi podmiotami do przygotowania rekomendacji będą Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Mając na uwadze powyższe Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej o podjęcie analizy możliwości wspólnego opracowania standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem.


Źródło: Biuro RPD