Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał certyfikat europejskiej organizacji badawczej ERIC (European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia) uprawniający do badania mutacji w genie TP53 zaawansowaną technologią NGS (z ang. next-generation sequencing). WUM jest jedynym ośrodkiem w Polsce posiadającym certyfikaty na takie badanie dwiema metodami: oprócz NGS, także klasycznym sekwencjonowaniem Sangera.

Organizacja ERIC koordynuje badania kliniczne i podstawowe. Promuje także nowoczesną diagnostykę i prowadzi działania edukacyjne w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL). Jest to najczęstszy nowotwór układu krwiotwórczego u dorosłych w Europie i Ameryce Płn., którego patogeneza polega na niekontrolowanym rozroście limfocytów B. Wczesne wykrycie aberracji w genie TP53 w PBL jest niezwykle istotne, gdyż sytuuje chorego w grupie wysokiego ryzyka, ale jednocześnie umożliwia włączenie nowoczesnej terapii celowanej. Badania genetyczne są przeprowadzane przez dr. Tomasza Stokłosę i jego zespół z Zakładu Immunologii we współpracy z zespołem prof. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej.

Dzięki wdrożonej technologii NGS i zdobytym certyfikatom, WUM włączył się w projekt obserwacyjny Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG) „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego”, koordynowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii, w zakresie nowoczesnych badań genetycznych.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny